ἀνήρ

ἀνήρ, ἀνδρός
Grammatical information: m.
Meaning: `man' (Il.).
Other forms: acc. ἄνδρα (Hom. also ἀνέρα, from where ἀνέρος etc.; on the inflexion s. Schwyzer 568β). Atano s. below
Dialectal forms: Myc. adirijate, -pi \/andriantei, -amphi\/; see on compounds.
Compounds: As first member ἀνδρο-: -κμητος, κτασία; ἀνδραποδον s.v. - As second member -ήνωρ: ῥηξ-, φθεισ- (Hom.); in PN 'Aγ-, Myc. Atano \/Antānōr\/; fem. ἀντι-άνειρα, κυδι-. With -ανδρος: ἄν-, ἕλ-; PN esp. in Asia Minor and Cyprus: `Ηγησ-, Τερπ-; Hom. Άλεξ-. For the question whether this name is really Greek cf. Myc. arekasadara \/Aleksandrā\/, kesadara \/Kessandrā\/ (note that Myc. -e- shows that this is a substr. name). So the forms are already Myc., but it is still not excluded that they are of non-Greek origin (s. Sommer Nominalkomp. 160ff.) - Kuiper MAWNed. NR. 14 : 5 thinks that -ήνωρ and νῶρ-οψ contain an old abstract *ἄνερ, *ἄναρ `vital energy' (IE *h₂ner-; also in Skt. sū-nára- etc.).
Derivatives: Demin. ἀνδρίον (Com.); from here, with unclear ντ-Suffix, ἀνδριάς, -άντος `statue' (Pi.), cf. Kretschmer Glotta 14, 84ff., Schwyzer 526 : 3 u. 4. ἀνδρ(ε)ών m. `man's apartment' (Hdt.). -Abstracts: ἀνδρεία (-ηίη, -ία) `manliness, courage' (A.); ἀνδροτής, -τῆτος s.s.v. ἠνορέη `id.', Ion. for Aeol. ἀ̄νορέα (\< -ρία), (Kretschmer Glotta 24, 245f.), from a compound (cf. εὑανορία Pi.), s. Leumann Hom. Wörter 109f., 123 m. Lit.; - Adjec.: ἀνδρεῖος (Ion. ἀνδρήϊος, cf. Chantr. Form. 52, Schwyzer 468 : 3) `manly, courageous', ἀνδρόμεος `human' (Il.; -μεος = Skt. -maya-?).
Origin: IE [Indo-European] [765] *h₂ner- `man'
Etymology: ἀνήρ is identical with Arm. ayr, gen. ar̄n `man', Skt. nā́ (stem nar-), NPhryg. αναρ, Ital. ner- in Osc. ner-um `virorum', Lat. Sab. Ner-ō etc. (s. W.-Hofmann s. neriōsus), W. ner `chief' , Alb. njer `man'. - Not here Hitt. innar-, in innarau̯atar etwa `(Lebens)kraft, hoheitliche Macht'. - On δρώψ s.s.v. ἄνθρωπος. - Cf. νωρει̃.
Page in Frisk: 1,107-108

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.